IDS701-PLED-LABEL จอแดง

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักพร้อมปริ้นเตอร์
พร้อมสติ้กเกอร์ LABEL
  • พิกัด: ขึ้นอยู่กับพิกัดของแท่นชั่ง
  • หน่วย: กิโลกรัม (Kg) กรัม (G)
  • แบตเตอรี่: 6V 4 Ah
  • ปริ้นเตอร์: สติ้กเกอร์ LABEL 30 x 50 มม.
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ฟังก์ชั่นค้างน้ำหนัก (HOLD)
  • ประเภทวัสดุ: สแตนเลส
  • จอแสดงผล: LED สีแดง ตัวเลขสูง 20 มม.