PMT-30 Pricing Scale with tower / ZEPPER

รายละเอียดย่อ :
* พิกัดกำลัง 30 kg
* ความละเอียด 5 g.
* ตัวเลข LED สีเขียว สูง 15 มม. จำนวน 3 จอ
” น้ำหนัก กก. ” ” ราคาต่อหน่วย บาท ” ” จำนวนเงิน บาท ”
* โปรแกรม : หักน้ำหนักภาชนะ, คำนวณราคา,
บันทึกราคาสินค้าได้
* จานสแตนเลส 320 x 230 mm
* พลังงาน : Rechargeable battery หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
* ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์